Sint Nicolaasga

Reglementen

1. Baanreglement/gedragsregels

2. Huishoudelijk reglement

3. Barreglement

 

1. Baanreglement/gedragsregels

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de banen en omgeving van ons complex mooi en netjes blijven! Dat wil zeggen verzorg je baan; bij erg droog weer eerst sproeien voor je gaat spelen.

Na het spelen sleep je de baan van hek tot hek, dus de hele baan (ter voorkoming van onkruid). Dit wordt wel eens vergeten, wat erg vervelend is voor de mensen die na jou komen.

Zorg dat je het juiste schoeisel draagt, anders beschadig je de banen.

 • Sleutels meenemen naar de baan (voor alle leden geldt: een sleutel van het toegangshek en een sleutel van het halletje waar je de besproeiing en verlichting kunt regelen is verplicht);
 • Fietsen in de fietsenstalling;
 • Kleding in de kleedruimte;
 • Ledenpasje in het bord en tijd instellen. Indien alle banen bezet zijn en er wachten leden, dan mag maximaal 45 minuten gespeeld worden;
 • Tennisschoenen verplicht (geen schoenen met dik profiel, want daar gaat de baan stuk van);
 • Afval in de containers. Geen sigaretten op de baan, maar in de daarvoor geplaatste afvalbakken;
 • Hal en kleedruimte op slot doen;
 • Als met grote zekerheid wordt vastgesteld dat er geen leden meer zullen komen, dienen de lichten te worden uitgeschakeld;
 • Indien niemand meer aanwezig is, hek op slot doen;
 • Jeugd basisschool t/m 12 jaar mag tot 20.00 uur tennissen.

Baan 5 SmashCourt

Baan 5 is een winterharde baan die het hele jaar door bespeeld kan worden. De baan bestaat uit een gravelkleurige stabiliteitsmat die wordt voorzien van een ongebonden keramische toplaag (gravelkleurig zand). Deze zorgt ervoor dat u perfect kunt glijden en bewegen. SmashCourt is onderhoudsarm en heeft geen beregening nodig. Het materiaal neemt geen water op zodat het ongevoelig is voor vorst. Indien de baan goed onderhouden wordt, is de levensduur tussen de 12 en 15 jaar.

 • Zorg dat de baan vrij blijft van onkruid, mos, papier, stenen, kauwgom, e.d.
 • Voorkom smeltplekken in de stabiliteitsmat; pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen.
 • Neem geen glaswerk mee op de baan.
 • Meld eventuele beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij één van de bestuursleden.
 • Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.
 • Betreed de baan nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels.
 • Sleep de baan met een SmashCourt sleepnet (zowel in lengte- als in breedterichting). Houd de lijnen schoon met een rolveger.

Gebruik van de gravelbanen bij winterse omstandigheden

Bij kale vorst is het bespelen geen bezwaar. Bij sneeuw en ijzel kunnen de banen niet bespeeld worden. Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen. Het voorzichtig handmatig losborstelen of slepen bevordert het sneller drogen van de toplaag. Het is verboden de banen bij sneeuw, ijzel en dooi met materiaal te betreden!!

Gebruik en onderhoud van de tennisbanen

Om zolang mogelijk plezier te hebben van de tennisbanen is het onderhoud en de verzorging van de tennisbanen van groot belang.

Hierbij enkele punten welke van belang zijn bij het gebruik van de tennisbanen. De tennisbanen zijn uitgerust met een sproei installatie en verlichting. Deze zijn te bedienen vanaf het bedieningspaneel vanuit de entree van de tenniskantine. Wij verzoeken alle leden dan ook om de sleutel van de tenniskantine af te halen bij Nynke Boertjens, S. Hepkemalaan 1-02 te Sint Nicolaasga. De borg voor de sleutel bedraagt € 20,00.

Sproeien

Bij droog weer dienen de banen altijd te worden gesproeid. De sproei installatie kan worden aangezet door het indrukken van de blauwe knoppen op het bedieningspaneel. Het baannummer staat vermeld onder de blauwe knoppen. Let op: er kan op 1 tennisbaan tegelijk worden gesproeid. De sproei installatie gaat na de duur van enkele minuten automatisch uit. Bij een foutieve baankeuze kan de sproei installatie worden uitgezet door het indrukken van de rode knop. Op baan 5 hoeft niet te worden gesproeid.

Verlichting

Alle 5 tennisbanen kunnen worden verlicht tussen 19:00 en 23:00 uur. De verlichting kan worden ingeschakeld door het in drukken van de knop waar het baannummer onder staat vermeld. De verlichting kan worden uitgeschakeld door nogmaals op de knop te drukken. De verlichting dient na verlaten van de baan te worden uitgeschakeld.

Sleeprichting tennisbaan

Het slepen gaat van buiten naar binnen van hek tot hek. Dit ook ter voorkoming van de vorming van onkruid op de banen.

 

2. Huishoudelijk reglement T.V. De Greensetters

statutair gevestigd te Sint Nicolaasga, gemeente De Fryske Marren aan de Noed op het sportcomplex It Skarlân.

Artikel 1. Doel van de vereniging
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vorm, inhoud en uitvoering geven van artikel 3 van de statuten waarin het doel van de vereniging staat omschreven.

Artikel 2. Reglementen
Het bestuur is verantwoordelijk voor het reglement m.b.t. speel- en oefentijden en andere, al dan niet door de Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen ALV) vastgestelde, reglementen en/of gedragsregels.

Artikel 3. Lidmaatschap
Iedereen kan lid, zoals beschreven in artikel 4 van de statuten, worden. Het lidmaatschap is niet afhankelijk van woon- en of verblijfplaats.

Artikel 4. Duur lidmaatschap en contributie
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. De contributie dient binnen 1 maand na ontvangst van de acceptgirokaart met bewijs van inschrijving te zijn voldaan.

Artikel 5. Wanbetaling
Een lid wordt maximaal 2 maal schriftelijk, waarbij de tweede keer aangetekend, verzocht aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Kosten die voortvloeien uit incasso door derden, dan wel uit juridische procedures, komen voor rekening van het betreffende lid.

Artikel 6. Schorsing en beroep
Een lid kan conform artikel 7 van de statuten door het bestuur worden geschorst. Deze schorsing wordt schriftelijk gemotiveerd en via een aangetekende brief gedaan met daarin benoemd de startdatum en de duur van de schorsing. Het lid kan in de eerstvolgende ALV zijn schorsing aanvechten of binnen een maand na de schorsingsdatum een verzoek indienen bij het bestuur voor de instelling van een zogenaamde beroepscommissie. Deze commissie bestaat uit 1 lid namens het bestuur en 1 lid namens het geschorste lid. Beide leden benoemen gezamenlijk een derde lid als voorzitter voor de commissie. De uitspraak van deze commissie is bindend.

Artikel 7. Mutaties persoonsgegevens
Adreswijzigingen of andere mutaties in de persoonsgegevens worden binnen 14 dagen schriftelijk dan wel via de e-mail of via de website van de vereniging doorgegeven aan het secretariaat i.c. de ledenadministratie.

Artikel 8. Introducés
Leden mogen maximaal 2 keer per jaar een introducé meenemen naar de baan. Hiertoe dienen ze telefonisch dan schriftelijk toestemming te vragen aan één van de bestuursleden. Misbruik kan leiden tot het financieel in rekening brengen van 1/12 gedeelte van de contributie, te betalen door het in overtreding zijnde lid.

Artikel 9. Gastlidmaatschap
In afwijking van de statuten en de duur van het normale lidmaatschap, kan het bestuur tijdelijk aan vakantiegangers toestemming verlenen voor het bespelen van de banen. Er vindt verrekening van contributieplaats op basis van een lidmaatschap voor 3 maanden. De gasten krijgen op basis na betaling van het op dat moment geldende waarborgsom tijdelijk een sleutel tot hun beschikking.

Artikel 10. Regels m.b.t. de zittingsduur bestuursleden
Bestuursleden stellen zich beschikbaar voor een zittingstermijn van 3 jaar en zijn voor nog 1 termijn herkiesbaar. In afwijking van deze termijnen kan de ALV een bestuurslid voor een 3e termijn van 3 jaar toestemming verlenen. Eventuele verlengingen daarna kunnen alleen met algemene toestemming door de ALV.

Artikel 11. Rooster van aftreden bestuur
Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij en voegt deze toe bij de agenda van de ALV.

Artikel 12. Vacatures bestuur
Bij tussentijdse of vroegtijdige vacatures in het bestuur worden de taken in beginsel overgenomen en verdeeld onder de overige bestuursleden. Dit tot het moment waarop in de ALV in de vacature is voorzien. Voor de start van de zittingstermijn geldt de formele aanstelling in de ALV. Indien door tussentijds en vroegtijdig vertrek van bestuursleden het aantal leden onder de 3 daalt (artikel 7 statuten) wordt een buitengewone ALV bijeen geroepen.

Artikel 13. De voorzitter
De voorzitter leidt vergaderingen en treedt bij officiële gelegenheden op als woordvoerder voor de vereniging. Hij ziet toe op het nakomen van bepalingen uit de statuten, het huishoudelijk reglement en de uitvoering van genomen besluiten. Bij zijn afwezigheid neemt de secretaris zijn taken waar.

Artikel 14. Verdeling functies bestuur
De functies van de bestuursleden, met uitzondering van die van de voorzitter, kunnen door de bestuursleden in onderling overleg worden verdeeld.

Artikel 15. De penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van alle financiële middelen en processen. Hij draagt zorg voor een duidelijk, overzichtelijk en aan de gangbare normen voldoende financiële boekhouding. Jaarlijks brengt hij verslag uit van het afgelopen boekjaar en stelt hij, in en na overleg met de overige bestuursleden, de begroting op voor het nieuwe boekjaar. Bij tussentijds aftreden legt hij aan het bestuur binnen 14 dagen na zijn bedanken, rekening en verantwoording af.

Artikel 16. Financiële verantwoording
Het financiële verslag en nieuwe begroting worden voor goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 17. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit 2 leden die in de Algemenen Ledenvergadering worden gekozen. De zittingsduur is een termijn van 3 jaar. Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij. Alleen leden zoals benoemd in artikel 4, de leden 2, 3 en 6 van de statuten kunnen zich kandidaat stellen dan wel lid zijn van deze commissie.

Artikel 18. Controle en verantwoording van de boekhouding
De penningmeester in het bijzonder alsmede elke bestuurslid in het algemeen, is verplicht volledig mee te werken aan een doelmatige controle van het financieel beheer van de vereniging. Dit houdt zowel het verstrekken van inlichtingen in als het inzage bieden van benodigde en gevraagde bescheiden door leden van de kascommissie. De kascommissie legt verantwoording af tijdens de ALV. Deze verantwoording wordt vastgelegd in de notulen van de ALV. Als de kascommissie problemen signaleert en daarop niet een bevredigend antwoord krijgt, wordt contact opgenomen met de voorzitter. Deze stelt zich middels een gesprek op de hoogte van de gang van zaken in bijzijn van de kascommissieleden en penningmeester. De kascommissie houdt haar onafhankelijke positie en legt, ongeacht de uitkomsten van dit gesprek, verantwoording af aan de ALV.

Artikel 19. De secretaris
De secretaris is belast met het secretariaat van de vereniging. Deze draagt onder meer (mede) zorg voor de agenda en notulen van de bestuursvergaderingen, commissievergaderingen en ALV´s, de correspondentie die wordt gevoerd en het op deugdelijke wijze beheren van het archief van de vereniging en het ledenbestand.

Artikel 21. Bestuursvergadering
Het bestuur vergadert minimaal 6 x per jaar dan wel zo vaak als de voorzitter of tenminste 2 andere bestuursleden dit nodig vinden. Bestuursvergaderingen worden minimaal 2 dagen van te voren uitgeschreven. Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen als tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is en alleen bij meerderheid van stemmen.

Artikel 22. De Algemene Leden Vergadering
De uitnodiging voor het bijwonen van de ALV geschiedt schriftelijk door middel van het toezenden van de agenda en bijhorende stukken aan de leden genoemd onder artikel 4, lid 2, 3, 4, 5 en 6 van de statuten.

Artikel 23. Inhoud Algemene Leden Vergadering
In de Algemene Leden Vergadering komen in ieder geval de volgende punten aan de orde :

 • Het bestuur brengt verslag uit over de (financiële) stand van zaken in de vereniging
 • De nieuwe begroting
 • De verkiezing van bestuur- en/of (kas-)commissieleden
 • De contributie
 • Punten die op grond van de statuten goedkeuring van de ALV behoeven.

Artikel 24. Orde van de ALV
Een lid met stemrecht (art. 4, lid 2, 3 en 6) brengt in de ALV één stem uit. Kandidaatstelling voor bestuursfuncties vindt tot maximaal een half uur voor de vergadering bij één van de bestuursleden plaats. Bij een enkelvoudige kandidaatstelling wordt alleen schriftelijk gestemd als de kandidaat niet bij acclamatie wordt verkozen. Bij een twee of meervoudige kandidaatstelling wordt een schriftelijke stemming gehouden. Degene die bij eerste stemming de meeste stemmen van de leden heeft ontvangen, is gekozen. Bij een staking der stemmen wordt een tweede schriftelijk stemming gehouden voor die kandidaten die een gelijk aantal stemmen kregen. Eventueel wordt bij een weer een staking der stemming een derde ronde gehouden. Daarna vindt loting plaats. Over alle andere zaken van de ALV wordt mondeling gestemd. Hierbij beslist de gewone meerderheid. Bij een staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 25. Commissies
Op verzoek van het bestuur kunnen in de ALV commissies worden benoemd die het bestuur bijstaat bij het voorbereiden en leiden van activiteiten. Te denken valt hier aan toernooi-, wedstrijd-, baan- , kantine-, onderhoud-, jeugd- en sponsorcommissies.

Artikel 26. Rechten en verplichtingen der leden
Een ieder die toetreedt als lid van T.V. De Greensetters, verklaart zich te zullen onderwerpen aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en aan alle regelingen, welke zijn of nog zullen worden vastgesteld.

Artikel 27. Aanmelding
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 der Statuten dient vermeld te worden:

 • naam en voorletters, evt. roepnaam
 • geboortedatum
 • een pasfoto
 • adres, postcode en woonplaats
 • evt. telefoonnummer
 • evt. tennisverleden

Na aanmelding en toelating wordt de betrokkene een acceptgirokaart toegezonden.

Artikel 28. Huishoudelijk reglement en statuten
Ieder gezin, waarvan één of meerdere personen lid zijn van T.V. De Greensetters, ontvangt één exemplaar van het Huishoudelijk Reglement. De statuten liggen ter inzage in het clubhuis.

Artikel 29. Verhaal van schade
Schade aan één of meer bezittingen van de vereniging, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid, of bij minderjarigheid van dat lid op zijn/haar ouders/verzorger(s)/voogd(es) worden verhaald.

Artikel 30. Aansprakelijkheid
De vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of zoekraken van eigendommen van leden of bezoekers.

Artikel 31.Gebruik faciliteiten
Ieder spelgerechtigd lid heeft het recht tot gebruik van de algemene voorzieningen van de vereniging. De vereniging zal het lid in staat stellen toegang te verkrijgen tot deze voorzieningen. Ieder lid dat als laatste het tennispark verlaat heeft de verplichting zorg te dragen voor het afgesloten achterlaten van de voorzieningen. Ieder lid dient voorafgaand op datum van beëindiging van het lidmaatschap de hem beschikbare gestelde middelen voor het verkrijgen van toegang tot de ledenvoorzieningen van de vereniging te retourneren aan het bestuur van de vereniging. Bij het betreden van de tennisbanen zijn de leden verplicht tenniskleding en -schoeisel te dragen.

Artikel 32. Gebruik banen
Bij gebruikmaking van de banen zijn de leden verplicht de bepalingen van Het Baanreglement stipt op te volgen. Het Baanreglement ligt voor een ieder ter inzage in het clubgebouw, staat in het clubblad en is te vinden op de website.

Artikel 33. Publicaties
Op het tennispark mogen geen mededelingen worden aangebracht of stukken ter lezing of ter ondertekening worden neergelegd, dan met goedkeuring van het bestuur.

Artikel 34. Verplichtingen m.b.t. kantine
De seniorleden zijn verplicht in één kalenderjaar 1 maal een kantinedienst of schoonmaakdienst te verrichten. De roosters zijn te vinden in het clubblad en/of de website. De leden zorgen zelf voor vervanging en dragen ook zorg voor het doorgeven van de sleutel van de kantine aan de volgende in het rooster.

Artikel 35. Interpretatie m.b.t. dit reglement
Indien een artikel van dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, dit ter beoordeling van het bestuur, dan is de uitleg van het bestuur te allen tijde bindend en onherroepbaar.

Artikel 35. Afwijkingen
In gevallen waarin de Statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur onder nadere goedkeuring van de eerst volgende ALV.

Artikel 36. Wijziging van de Statuten en huishoudelijk reglement
Wijziging van de statuten en het Huishoudelijk Reglement geschiedt volgens regels, vastgesteld in de Statuten, artikel 17 en 19.

Artikel 37. Vaststelling
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ALV van 16 februari 2010 en vervangt alle voorgaande huishoudelijke reglementen.

Opgesteld januari 2010.

Bestuursleden :

A. van der Wal, Voorzitter
K. Postma, Secretaris
G. Koopmans, Pennningmeester
N. Boertjens,  Ledenadminstratie

 

3. Barreglement

De tenniskantine is op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond geopend. De bardiensten zijn van 20.00 tot 23.00 uur. In het draaiboek staat een omschrijving van de bardienst. Het draaiboek is aanwezig in de kantine.

Na afloop van de bardienst dien je de kas op te maken en een kascontroleformulier in te vullen. Het formulier kunt u invullen en samen met het geld naar penninmeester Gerlof Koop­mans (It Sein 34 te Sint Nicolaasga) brengen. Ook kunt u op het formulier aangeven of er te weinig kleingeld in kas zit. Verder dient de sleutel aan het volgende lid dat bardienst heeft te worden verstrekt (zie rooster). De kantine dient netjes achtergelaten te worden en vergeet niet de koelkast bij te vullen tijdens je bardienst hebt.

Let op: in de kantine wordt niet gerookt!

Sponsoren:

logo liggend+website_stnykTegelzetbedrijf Van Veen

Baansponsoren

Agenda:

geen evenementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief
Ik ga akkoord, voeg mijn mailadres toe *