Sint Nicolaasga

Bardienst rooster 2021

April   Juli    
wo 7 Ria de Wolff ma 5 Epke Boersma
ma 12 Hennie Leenstra wo 7 Ronny Leenstra
wo 14 Thea de Vries ma 12 Pier Semplonius
ma 19 Herman vd Werf wo 13 Jolanda Jellesma
wo 21 Catharinus Feenstra ma 19 Steven Jellesma
ma  26 Sipke Schotanus wo 21 Henno Hogeling
wo 28 Thea de Jong ma  26 Nelly Koopmans
      wo 28 Hans Kiel
           
Mei     Augustus
ma 3 Tjits Agricola ma  2 Johan Bouwhuis
di 4 Anno Feenstra wo 4 Ulbe Dijk
wo 5 Janke de Boer ma 9 Jappie vd Heide
ma 10 Bart Zijlstra wo 11 Bart Jan Schotanus
di 11 Peter van der Goot ma 16 Fokje Siderus
wo 12 Geke Feenstra wo 18 Lucie Schuiling
ma 17 Watze Gras ma 23 Mies Bartholomeus
di 18 Eddy Rozendal wo 25 Hendrik Schuiling
wo 19 Jannie Vink ma 30 Berdien Semplonius
ma 24 Hennie Kramer      
di 25 Evert van den Berg September
wo 26 Anita de Boer wo 1 Eric Dekker
ma 31 Bernard Steneker ma 6 Theo Feenstra
      wo 8 Elly Breed
      ma 13 Hannie Haverkamp
Juni     wo 15 Jos Hoekstra
di 1 Youri vd Berg ma 20 Mark Semplonius
wo 2 Joep van Deynen wo 22 Laurens Schaap
ma 7 Durk van der Goot ma 27 Wilma Haverkamp
di 8 Dirk Dijkstra wo 28 Catharina van den Berg
wo 9 Alex  vd Wal      
ma 14 Jesse-Jan de Winter Oktober  
di 15 Iwan Zuchowski ma 4 Rudi Jonkman
wo 16 Pieter de Haas wo 6 Sander Schotanus
ma 21 Bettie Feenstra ma 11 Jorrit Altenburg
di 22 Ademar Breed wo 13 Ruben Jonkman
wo 23 Freddy de Vries  ma 18 Jilles Postma
ma 28 Rene de Boer wo 20 Jeroen de Haas
di 29 Nico Kuipers ma 25 Siete Hoekstra
wo 30 Popko Brouwer wo 27 Catharinus Feenstra

De groene data zijn competitie avonden.
De oranje data zijn inhaaldata competitie

Mocht je verhinderd zijn op de dag dat je staat ingepland dan dien je zelf voor vervanging te zorgen of te ruilen.

Met het samenstellen van het bardienst rooster proberen we elk jaar zoveel mogelijk rekening te houden met het rooster van vorig jaar. Het ene jaar kan het zijn dat je meerdere keren op het rooster staat en het andere jaar één keer. Graag jullie begrip hiervoor.

Schoonmaakrooster 2021

week 14 Greetje Jonkman – Fardau Jonkman
week 15 Janet Wijnja – Doetie Bron
week 16 Maria Potijk – Lyda Spijkerman
week 17 Cynthia Bruinsma – Elske Visser
week 18 Corry Hooghiemstra – Minke Nota
week 19 Catrien Nota – Margreet Nota
week 20 Jipke Beetstra – Jeanine Pelgrum
week 21 Annie Zijlstra – Jeanette Zijlstra
week 22 Jellie Feenstra – Jolanda Lolkema
week 23 Marie José Stas – Ytje Wijma
week 24 Maaike Tadema – Hilde de Boer
week 25 Michelle Bronk – Maaike Sietzema
week 26 Afke Bouwhuis – Foekje v.d. Meulen
week  27 Ria Zuchowski – Thia de Vries
week 28 Carin Kramer – Femke de Haas
week 29 Leonie Breed – Paulien van der Leest
week 30 Vakantie
week 31 Vakantie
week  32 Vakantie
week  33 Jopy Sikkes – Jannie Siemonsma
week  34 Jannie de Jong – Lucy Potijk
week  35 Anja Boonstra – Sonja Boonstra
week  36 Patricia Koehoorn – Marijke de Vries – Dorie Wijnbergen
week  37 Carla Landman – Yteke van Dijk
week 38 Clara Steneker – Lysanne Steneker
week  39 Birgit Brouwer – Liesbeth Winia
week  40 Hannie Haverkamp – Wilma van Veen
week  41 Bestuur

Mocht je verhinderd zijn in de week dat je staat ingepland dan dien je zelf voor vervanging te zorgen of te ruilen.

Met het samenstellen van het schoonmaakrooster proberen we elk jaar zoveel mogelijk rekening te houden met het rooster van vorig jaar. Het ene jaar kan het zijn dat je meerdere keren op het rooster staat en het andere jaar één keer. Graag jullie begrip hiervoor.

Agenda:

geen evenementen

Sponsoren:

logo liggend+website_stnykTegelzetbedrijf Van Veen

Baansponsoren

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief
Ik ga akkoord, voeg mijn mailadres toe *